Muskari ja soitinkaruselli

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille.

Muskari

Muskarin tavoitteena on musiikinrakkauden herättäminen. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Lapsille tuttuja toimintatapoja ja musiikkia käyttäen edistetään lapsen kokonaisvaltaista oppimista ja sosiaalista kasvua. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.

Pohjois-Kymen musiikkiopiston muskari toimii kaikissa musiikkiopiston toimipisteissä. Muskariin ei ole pääsykoetta. Oppilaat sijoitetaan ikänsä perusteella 3-10 lapsen ryhmiin. Alta löytyvät tarkemmat kuvaukset eri ryhmistä.

Soitinkaruselli

Varhaisiän musiikkikasvatukseen sisältyy myös instrumenttiopintoihin valmentavaa opetusta, kuten soitinkaruselliopetusta. Soitinkarusellissa oppilaat opiskelevat 30 minuutin soittotunnin pareittain. Lukuvuonna 2022–2023 soittimina ovat viulu, huilu, käyrätorvi ja sähköbasso (7 viikkoa/soitin).  Oppilaat saavat tarvittavat soittimet musiikkiopistolta lainaksi. Soitinkaruselli toimii Kouvolan toimipisteessä. Soitinkaruselliin ei ole soveltuvuustestiä.

Vauvaryhmät 3-11 kk ikäisille

Tunnin kesto 45 min / vko

Vauvaryhmässä aloittaminen on mahdollista, kun lapsi on n. 3 kk ikäinen. Tällöin vauvan niska on kehittynyt ja vahvistunut sen verran, että pään kannattelu onnistuu. Ensimmäisen kehitysvuoden aikana lapsen perusturvallisuuden tunne muodostuu. Tästä syystä tunnit toistavat usein tuttua kaavaa ja toiminta etenee lasten ehdoilla – uusiin asioihin tutustutaan ajan kanssa, rauhakseltaan.

Vauvaryhmissä yksi toiminnan tärkeimmistä tavoitteista on vahvistaa lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta. Muskarissa vanhemmalla onkin tärkeä rooli aktiivisena osallistujana, sillä sylissä mukana kulkeva pikkuinen kokee musiikin rytmin aikuisen liikkeen kautta. Tämän vuoksi tunnit pitävät sisällään paljon köröttelyä, tanssia ja musiikin sekä lorujen tahtiin liikkumista. On myös toivottua, että vanhemmat laulaisivat tunneilla opettajan mukana, sillä vauvalle on todella tärkeää kuulla opettajan lisäksi myös oman vanhemman laulua ja ääntä. Tunnit pitävät sisällään myös soittoa pieniin käsiin soveltuvilla rytmisoittimilla sekä rentoutumista ja hellittelyleikkejä.

Ryhmien perustamisessa pyritään huomioimaan se, että n. 3-6 kk ja n. 7-11 kk ikäisille vauvoille olisi erilliset ryhmät. Siinä missä pienempien vauvojen kanssa vielä vietetään aikaa paljon peitolla ja sylissä köllötellen, aletaan isompien kanssa tutkia ryömien, kontaten ja lopulta myös kävellen ympäröivää maailmaa.

0-4-vuotiaiden sisarusryhmät

Tunnin kesto 45 min / vko

Sisarusryhmässä musisoimaan pääsevät sisarukset yhdessä heille läheisen aikuisen kanssa. Ryhmä on oiva vaihtoehto, jos toiveena on vahvistaa sisarusten välistä suhdetta tai erillisiin muskariryhmiin osallistuminen ei ole jostain syystä mahdollista. On suositeltua, että sisarukset olisivat iältään 0-4 vuotiaita, mutta heidän keskinäisellä ikäerolla ei ole väliä. On kuitenkin hyvä huomioida, että ryhmässä toimiminen voi aikuiselle monesti olla helpompaa, jos vähintään toinen lapsista olisi jo leikki-iässä.

Tunnit pitävät sisällään soittoa, laulua, liikettä ja rentoutumista sekä toisinaan myös muuta luovaa toimintaa – eli juuri niitä juttuja, joita perhe- ja leikkiryhmissä tehdään muutenkin. Tavoitteet rakentuvat ryhmään osallistuvien lasten ikätason mukaan ja toimintaan pyritään sisällyttämään ns. jokaiselle jotakin. Vauvat, ja miksei myös isommat sisarukset, pääsevät nauttimaan körötyksistä ja peitolla köllöttelystä siinä missä isommat lapset pääsevät tekemään mm. ikätasolleen sopivia soittotehtäviä.

1-2-vuotiaiden perheryhmät

1- ja 2-vuotiaden ryhmät

Tunnin kesto 45 min / vko

1- ja 2-vuotiaiden muskareissa jatketaan toimintaa vauvaryhmässä tutuksi tulleen kaavan mukaan – tunti aloitetaan yhteisellä alkulaululla ja lopetetaan yhteiseen loppulauluun. Tuttujen rutiinien toistaminen luo turvaa. Tässä iässä lapsi osaa jo tehdä monia asioita itsenäisesti, mutta aikuisen toivotaan edelleen leikkivän ja osallistuvan tunnin kulkuun aktiivisesti lapsen kanssa toimien. Tunnille lapsen kanssa voi osallistua kuka tahansa hänelle tärkeä ja läheinen aikuinen.

1-vuotiaiden muskareissa riittää toisinaan menoa ja meininkiä, sillä osa lapsista on vihdoin löytänyt menevät jalat ja ympäröivä maailma kiinnostaa kovin paljon. Samaan aikaan toiset lapsista malttavat vielä istua pitkiäkin aikoja paikoillaan toimintaan keskittyen. Ammattitaitoinen opettaja pyrkii huomioimaan kunkin ryhmän tarpeet opetustilanteessa.

2-vuotiaiden muskarissa aletaan enenevissä määrin kannustaa lasta myös itsenäiseen tekemiseen.  Etenkin kevätlukukauden puolella lapselle voidaan antaa tehtäviä, joiden ajaksi aikuinen jää omalle paikalle vain seuraajan rooliin.

Tuntien sisältö rakennetaan lapsen maailmaa koskettavien teemojen ympärille. Oppiminen tapahtuu leikin kautta laulaen, liikkuen, soittaen ja lorutellen. Tunnit voivat toisinaan pitää sisällään myös muuta luovaa toimintaa, kuten esimerkiksi maalausta tai piirtämistä.

3-4-vuotiaiden leikkiryhmät

Tunnin kesto 45-60 min / vko

Lapsen on aika harjoitella toimimaan ryhmässä itsenäisesti, joten tässä vaiheessa aikuiset eivät enää osallistu muskaritunneille yhdessä lapsen kanssa. Tämä voi osalle lapsista olla aluksi turhan jännittävää, joten syksyn ensimmäisille tunneille aikuinen pääsee vielä tarvittaessa mukaan. Hiljalleen kuitenkin pyritään siihen, että aikuinen viettää tunnilla vähenevissä määrin aikaa.

Tunneilla tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin, joita ovat mm. tempo, dynamiikka, muoto ja harmonia, leikin ja monipuolisten työtapojen kautta. Tunneilla käytettyjä työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, musiikkiliikunta sekä muu luova toimintaa. Lisäksi opettelemme tunnistamaan ja nimeämään käsitepareja, joita ovat mm. hiljainen-voimakas, korkea-matala ja nopeutuva-hidastuva. Jo perheryhmistä tuttu teematyöskentely toimii erinomaisena apuna niin peruskäsitteiden kuin käsiteparien opetuksessa.

Musiikillisten taitojen ohella harjoittelemme myös tärkeitä ryhmätaitoja, kuten muiden huomioon ottamista ja oman vuoron odottamista.

5-6-vuotiaiden soitinmuskari

Tunnin kesto 60 min / vko

Soitinmuskarissa jatketaan leikkiryhmässä tutuksi tulleiden työtapojen ja teemojen parissa työskentelyä. Lapsen hienomotoriikka alkaa kuitenkin olla jo sen verran kehittynyt, että perkussio- ja laattasoittimien lisäksi tutustumme vuoden aikana myös pianon, ukulelen, nokkahuilun sekä kanteleen soiton alkeisiin leikinomaisin keinoin. Tunneilla lapsi pääsee tutustumaan tasapuolisesti kaikkiin eri soittimiin eli mitään tiettyä soitinvalintaa ei ilmoittautumisen yhteydessä tarvitse tehdä.

Myös yhteissoitto tulee tutuksi, kun saamme muutamalla eri perkussiosoittimella sekä säestyssoittimella pienen soitinbändin kasaan. Soittamisen lisäksi tietysti myös laulamme sekä rytmittelemme ja liikumme musiikin tahdissa.

Tunneilla tutustutaan myös rytmikirjoituksen sekä melodiatyöskentelyn alkeisiin, tehdään soitinsatuja, improvisoidaan ja tutkitaan laulujen nuottikuvaa. Teemme myös toisinaan pieniä tehtäviä ja kuvallista ilmaisua.

Omaa soitinta ei tarvitse olla.

5-6-vuotiaiden bändimuskari

Tunnin kesto 60 min / vko

Bändimuskarissa jatketaan leikkiryhmässä tutuksi tulleiden työtapojen ja teemojen parissa työskentelyä. Lapsen hienomotoriikka alkaa kuitenkin olla jo sen verran kehittynyt, että perkussio- ja laattasoittimien lisäksi tutustumme vuoden aikana myös sähköpianon, kitaran, basson ja rumpujen soiton alkeisiin leikinomaisin keinoin. Kitara, basso ja rummut ovat helppokäyttöisiä, lasten tarpeisiin suunniteltuja Vekarasoittimia. Tunneilla lapsi pääsee tutustumaan tasapuolisesti kaikkiin eri soittimiin eli mitään tiettyä soitinvalintaa ei ilmoittautumisen yhteydessä tarvitse tehdä.

Myös yhteissoitto tulee tutuksi, kun saamme muutamalla eri perkussiosoittimella sekä bändisoittimella hienon rytmiryhmän kasaan. Ja rohkeimmat laulajat voivat laulaa laulunsa suoraan oikeaan mikrofoniin! Soittamisen ja laulamisen lisäksi myös rytmittelemme sekä liikumme musiikin tahdissa.

Tunneilla tutustutaan myös rytmikirjoituksen sekä melodiatyöskentelyn alkeisiin, tehdään soitinsatuja, improvisoidaan ja tutkitaan laulujen nuottikuvaa. Teemme myös toisinaan pieniä tehtäviä ja kuvallista ilmaisua.

Omaa soitinta ei tarvitse olla.

6-8 -vuotiaiden soitinryhmä

Tunnin kesto 60 min / vko

Soitinmuskarissa tutustuimme useaan eri soittimeen vuoden aikana ja opimme jo jokaisen soittimen alkeet. Nyt on tullut aika ilmoittautua soitinryhmään ja täten valita mikä soittimista kiinnostaa eniten. Tunneilla perehdymme valitun soittimen soittamiseen ja soittotekniikkaan aiempaa tarkemmin sekä syvennämme soitinmuskarissa opittuja taitoja. Aiemmista muskarivuosista tutut perkussio- ja laattasoittimet kulkevat edelleen toiminnassa mukana.

Soitinvaihtoehdot: kantele, ukulele, nokkahuilu ja piano

Soittamisen lisäksi tunneilla opetellaan lukemaan ja soittamaan melodiaa sekä rytmiä nuottikuvasta. Teemme myös erilaisia tehtäviä, sävellämme omia kappaleita ja improvisoimme. Emme myöskään unohda liikkeen ja liikkumisen merkitystä musiikin ja musiikillisten taitojen oppimisessa.

Soitinryhmään saa ilmoittautua mukaan, vaikka lapsi ei olisikaan 5-6 –vuotiaana ollut soitinmuskarissa.

Soitinryhmään osallistuvalla lapsella tulisi olla valittu soitin omasta takaa. Opettaja opastaa tarvittaessa soittimen hankinnassa.

6-8 -vuotiaiden bändiryhmä

Tunnin kesto 60 min / vko

6-8 –vuotiaiden bändiryhmässä jatkamme soittamista bändimuskarissa tutuksi tulleilla soittimilla sekä syvennämme bändimuskarissa opittuja taitoja.

Soittamisen lisäksi tunneilla opetellaan lukemaan ja soittamaan melodiaa sekä rytmiä nuottikuvasta. Teemme myös erilaisia tehtäviä, sävellämme omia kappaleita ja improvisoimme. Emme myöskään unohda liikkeen ja liikkumisen merkitystä musiikin ja musiikillisten taitojen oppimisessa.

Bändiryhmään saa ilmoittautua mukaan, vaikka lapsi ei olisikaan 5-6 –vuotiaana ollut bändimuskarissa.

6-8- vuotiaiden Soitinsuunnistus

Tunnin kesto 60 min / vko

Joskus voi käydä niin, että erilaiset soittimet ja soittaminen kiinnostavat kovin paljon, mutta on hankala keksiä mikä soittimista olisi juuri se oma juttu! Tätä varten on olemassa Soitinsuunnistus, jossa muun muskaritoiminnan ohella tutustumme myös musiikkiopiston laajaan soitinvalikoimaan monipuolisesti.

Tunneilla tietysti laulamme, soitamme rytmi- sekä laattasoittimilla, tutustumme rytmi- ja melodiakirjoitukseen sekä teemme musiikkiliikuntaa ja muuta luovaa toimintaa, kuten muskaritunneilla muutenkin.

Lisäksi saamme nauttia soitonopettajien vierailuista. Vierailujen aikana saamme kuulla soittonäytteitä sekä mielenkiintoisia asioita esiteltävistä soittimista. Ehkä jotkut soittimista ovat sellaisia, että niitä on myös mahdollista päästä kokeilemaan itsekin.

Mahdollista on, että soitinsuunnistusvuoden jälkeen se oma soitin löytyy aiempaa helpommin.

Muskariopettajina toimivat Maria Mikkola ja Juulia Rihu. 

MUSKARIRYHMÄT 2022–2023

Ryhmiin ilmoittautuminen tästä linkistä: Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun

Lisätietoa: opintosihteeri Maiju Teitto, maiju.teitto@pkmo.fi, puh. 045-2652508

 

Lukuvuoden 2023-2024 lukujärjestys päivittyy myöhemmin.

 

 

Maria Mikkolan ryhmät

Maanantai

Kuusankoski, Kymin teollisuusoppilaitos

 • klo 15.45–16.30. 1-vuotiaat
 • klo 16.30–17.15. 2-vuotiaat
 • klo 17.15–18.00. 3-vuotiaat
 • klo 18.00–19.00. 4–5-vuotiaat

Tiistai

Kouvola, Merilokki

 • klo 16.30–17.15. 1-vuotiaat
 • klo 17.15–18.15. Pianoryhmä (jatkavat)
 • klo 18.15–19.15. Ukulele-ryhmä (15- ja -16 syntyneet)

 

Keskiviikko

Kouvola, Merilokki

 • klo 16.30–17.15. 3-vuotiaat
 • klo 17.15–18.15. Bändiryhmä (2017 syntyneet)
 • klo 18.15–19.15. Bändiryhmä (2015 ja 2016 syntyneet)

 

Torstai

Kouvola, Merilokki

 • klo 9.30–10.15. Vauvaryhmä (3-11 kk)
 • klo 10.15–11.00. 1–vuotiaat (pienet)
 • klo 11.00–11.45. Sisarusryhmä

 

 • klo 15.30–16.15. 1-vuotiaat
 • klo 16.15–17.00. 2-vuotiaat
 • klo 17.15–18.15. 4-vuotiaat
 • klo 18.15–19.15. 5-vuotiaat

 

Perjantai

Kouvola, Merilokki

 • klo 15.00–16.00. Pianoryhmä (alkavat)
 • klo 16.00–17.00. Pianoryhmä (alkavat), 2016 ja 2017 syntyneet
 • klo 17.00–18.00. Bändiryhmä (jatkavat)

 

Juulia Rihun ryhmät

Torstai

Kouvola, Merilokki

 • klo 16.30–17.30. 4-vuotiaat
 • klo 17.30–18.30. Bändiryhmä (jatkavat)
 • klo 18.30–19.30. Bändiryhmä (2014 ja 2015 syntyneet)