Usein kysyttyä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi musiikkiopistoon on sisäänpääsytesti?

Musiikkiopistoon hakee joka vuosi enemmän lapsia ja nuoria kuin voimme ottaa sisään. Oppilaspaikkoihin vaikuttavat sekä valtion että kuntien myöntämät avustukset: ilman näitä avustuksia oppilaiden maksamat lukukausimaksut olisivat huomattavasti korkeampia. Emme kuitenkaan voi ottaa musiikkiopistoon enempää oppilaita kuin mitä on valtion ja kuntien kanssa sovittu. Sisäänpääsytestillä pyritään testaamaan sitä, onko oppilaalla edellytyksiä opiskella musiikkia laajan oppimäärän mukaisesti. Testi on myös tasapuolisin tapa asettaa oppilaat järjestykseen. Testituloksen perusteella ei voida sanoa, että joku olisi ”epämusikaalinen”, vaan testillä pyritään mittaamaan opiskelumahdollisuuksia monipuolisesti. Me uskomme, että kaikki pystyvät oppimaan soittamaan tai laulamaan, vaikka ovi musiikkiopiston varsinaiseksi oppilaaksi ei aukeaisikaan. Musiikkiopistossa voi opiskella myös avoimella osastolla, jonne ei ole sisäänpääsytestiä.

Millainen testi on?

Testitilanteessa on paikalla 2-3 opettajaa. Testi tehdään jokaiselle hakijalle yksilöllisesti. Vanhemmat eivät voi olla paikalla testattaessa, koska testin avulla selvitetään myös sitä, pystyykö lapsi osallistumaan tarvittaessa itsenäisesti soittotunneille. Testissä tehdään muutamia motorisia harjoitteita, toistetaan laulua ja rytmiä sekä tehdään korvan erottelukykyä testaavia tehtäviä. Lisäksi jokaisen hakijan tulee esittää jokin laulu. Testitilanne pyritään tekemään mahdollisimman rennoksi ja leppoisaksi.

Mitä kaikkea kuuluu musiikkiopisto-opintoihin?

Musiikkiopistossa opiskellaan taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää. Laajan oppimäärän opintoihin kuuluu instrumenttiopintojen (myös laulu) lisäksi yhteismusisointi, musiikin hahmotusaineiden (mupe) opiskelu, esiintymiskoulutus sekä kuuntelukasvatus konserttikäyntien muodossa. Nämä kaikki opinnot sisältyvät lukukausimaksuun. Mikäli oppilas ei aio käydä hahmotusaineiden tunneilla tai yhteismusiikkiryhmissä lainkaan, hänen tulisi siirtyä avoimelle osastolle. Yhteismusisoinnista ja hahmotusaineiden opiskelusta voi pitää taukoa välillä, ja oppilaiden elämäntilanne, välimatkat ja muut vastaavat seikat otetaan huomioon ryhmäopintoihin osallistumisesta keskusteltaessa.

Miksi avoimella osastolla opiskelu on kalliimpaa?

Avoin osasto on kokonaan omakustanteinen, eli yhteiskunta ei tue näitä opintoja. Tällöin oppilas on myös vapaampi opiskelemaan juuri sillä tavoin kuin haluaa, eli voi käydä esimerkiksi tunneilla harvemmin tai olla osallistumatta musiikin perusteiden opiskeluun. Avoimella osastolla ei myöskään ole pakko suorittaa tasosuorituksia. Avoimen osasto oppilaat voivat kuitenkin halutessaan osallistua musiikin perusteiden opetukseen, orkestereihin ja suorittaa tasosuorituksia ilman erillistä lisämaksua.

Mikä on laaja oppimäärä?

Taiteen perusopetusta annetaan yleisen ja laajan oppimäärän mukaisesti. Pohjois-Kymen musiikkiopistossa opetetaan musiikin laajaa oppimäärää. Opetustoimintaa määräävät sekä laki taiteen perusopetuksesta että opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet. Laajan oppimäärän opetus on tasolta toiselle etenevää, käytännössä tämä tapahtuu musiikkiopistossa tällä hetkellä suorittamalla tasosuorituksia. Lisäksi laajan oppimäärän opinnoille on laskettu tietty tuntimäärä sekä instrumenttiopinnoille ja yhteismusisoinnille että hahmotusaineiden (musiikin perusteet) opiskelulle. Laaja oppimäärä jaetaan tällä hetkellä perusasteen ja opistoasteen opintoihin. Oppilas saa musiikkiopistosta todistuksen molempien asteiden suorittamisen jälkeen. Perusasteen todistukseen vaaditaan pääinstrumentin tasosuoritus pt3 sekä musiikin perusteiden opinnot mupe3 ja mupe4, minkä lisäksi oppilaalla on oltava sekä yhteismusisointia että konserttikäyntejä kerättynä tarpeeksi. Opistoasteen todistukseen vaaditaan musiikkiopistotason tasosuoritus MT sekä mupet 5, 6 ja 7, kuten myös yhteismusisointia ja konserttikäyntejä.
Elokuussa 2018 otetaan käyttöön uusi opetusuunnitelma, jossa tasolta toiselle eteneminen tapahtuu suorittamalla opintokokonaisuuksia. Tasosuoritukset jäävät vähitellen historiaan, mutta laajan oppimäärän opiskeluun liittyvä tavoitteellisuus, yhteismusisointi ja musiikin hahmottamisen opiskelu kuuluvat yhä opintoihin

Mikä on tasosuoritus?

Pohjois-Kymen musiikkiopistossa suoritetaan tasosuorituksia Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) tasosuoritusohjeiden mukaisesti. Perusasteella tasosuorituksia on kolme ja musiikkiopistoasteella yksi. Tasosuorituksessa oppilas soittaa yhdessä opettajan kanssa valmistellut kappaleet ja suoritukseen liittyvät tekniset osat (asteikot, etydit ym.). Lisäksi useimmissa instrumenteissa tasosuoritukseen kuuluu prima vista eli suoraan nuotista soittamis- tai laulamistehtävä. Opettaja katsoo, milloin olisi paras aika tehdä suoritus, ja opettaja ohjaa oppilaan suorituksen, joten suoritukseen on turvallista mennä. Suoritusta kuuntelee oman opettajan lisäksi kaksi tai kolme muuta opettajaa, ja oppilas saa suorituksen jälkeen kannustavan palautteen. Vanhemmat voivat halutessaan tulla kuuntelemaan suoritusta.
Elokuussa 2018 käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevat oppilaat eivät enää suorita tasosuorituksia.

Voiko vaihtaa soitinta?

Jos kiinnostus oman instrumentin soittamiseen hiipuu, voi mieleen tulla kokeilla toista soitinta. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista musiikkiopistossa, mutta tietyin ehdoin. Pääaineen vaihdosta on käytävä aina keskustelemassa apulaisrehtorin kanssa. Laulun osalta pääaineen vaihtoa haluavan on annettava laulunäyte siitäkin huolimatta, että laulu olisi ollut hänellä sivuaineena aikaisemmin.
Pääainetta ei pääsääntöisesti voi vaihtaa kuin kerran. Poikkeuksena laulu, jota ei voi alkaa opiskella ennen kuin on täyttänyt 15 vuotta. Pääainetta ei voi vaihtaa peräkkäisinä vuosina kuin ainoastaan erityisen painavasta syystä, eikä myöskään ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Oppilaan ja vanhempien kannattaa aina puhua oman instrumentin opettajan kanssa siitä, jos soittomotivaatio alkaa vähentyä. Joskus kyse ei ole ”väärästä” instrumentista vaan jostain muusta. Oppilas voi myös kokeilla itseään kiinnostavan instrumentin opiskelua avoimella osastolla jotta näkee, onko toinen soitin oikeasti se, joka motivoi enemmän. Jos oppilaalla on jokin fyysinen tai kognitiivinen syy soittimen vaihtamiselle, se pyritään aina ottamaan huomioon.

Saako sivuaineen?

Sivuaine myönnetään poikkeustapauksissa. Perusteita sivuaineen saamiseksi ovat:
– oppilaalla on päämääränä sellainen ammatti, jossa hän tarvitsee useamman instrumentin osaamista
– pääaineen opinnot etenevät hyvin (lähtökohtaisesti pt3 pitää olla suoritettuna tai valmisteilla)
– tiettyyn instrumenttiin tarvitaan lisää opiskelijoita (pääaineen opintojen etenemisvaatimusta ei tässä tilanteessa ole)
– musiikin perusteiden opintoja pitää olla suoritettuna vähintään instrumenttiopintojen verran
Sivuaine anotaan apulaisrehtorilta, ja sivuainetta haluavien on käytävä keskustelemassa apulaisrehtorin kanssa.

Voiko vaihtaa opettajaa?

Joskus oppilaan ja opettajan suhteessa voi ilmetä kommunikaatiovaikeuksia. Tällöin huoltajien olisi otettava asia puheeksi opettajan kanssa mahdollisimman pian. Näissä keskusteluissa myös apulaisrehtori voi olla mukana, mikäli vanhemmat, oppilas tai opettaja näin toivovat. Oppilaiden toive opettajanvaihdosta pyritään ottamaan huomioon, mutta vaihdolle on oltava selkeitä perusteita. Näitä ovat esimerkiksi henkilösuhteisiin liittyvät ongelmat tai motivaatiovaikeudet, joissa joskus opettajanvaihdos voi olla avuksi, ei tosin läheskään aina. Opettajanvaihdon suhteen edellytetään, että vanhemmat ottavat ongelmat keskusteluun opettajan kanssa henkilökohtaisesti. Oppilaiden oikeus turvalliseen oppimisympäristöön otetaan kuitenkin huomioon: mikäli oppilas kokee, että tämä keskustelu on jollain tavoin ahdistava, vaihto voidaan tehdä myös ilman opettajan kanssa käytävää keskustelua. Opettajan mielen pahoittamisen pelkääminen ei kuitenkaan riitä perusteluksi.

Miten pääsee mukaan oopperaan?

Oopperakuoroon otetaan mielellään uusia laulajia. Oopperakuorosta saa lisätietoa oopperamusiikin lehtori Taru Sippolalta, puhelin 045-2795123 ja sähköposti: taru.sippola@pkmo.fi